VS 여러분! 반갑습니다.    [로그인]   
  
키워드 :
 메인화면 (다빈치!지식놀이터) :: 다빈치! 원문/전문 > 고전 > 한국고전 > 어문/학습/예술 한글(고어) 

◈ 東國正韻 (동국정운) ◈

◇ 東國正韻卷之一 ◇

해설목차  서문  1권 2권  3권  4권  5권  6권 
1
東國正韻卷之一
 
2
   
3
4
君母  ''의 상성자는 없음
5
 揯 𢫮 上同 緪 絚 上同又亙干韻 又本韻 又干韻
6
· 亙 恆 又揯韻 又揯干韻 䱴 䱎 上同
7
·극  又恣韻 𦯃 上同 上同 殛 極 上同又本韻 㥛 革 又隔韻 又本韻隔韻 𣡍 上同 上同又穀屨韻 襋 𧛘 上同
8
快母  ''의 평성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
9
: 肯 肻 上同
10
·큭 克 剋 刻 裓 又佳韻
11
虯母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
12
 又本韻
13
·끅  又本韻
14
業母  ''의 상성자는 없음
15
 又亙韻 上同又亟訖貲紫韻
16
·  又揯韻
17
·  又貲韻 上同又紫韻 又紫韻 又貲韻 又揯訖貲紫韻
18
斗母
19
 登 蹬 上同又亙韻 上同又本韻 豋 㽅 上同 燈 㲪 簦
20
: 
21
· 隥 嶝 上同 上同 墱 鐙 凳 橙 上同又揯韻
22
·득 德 㥁 上同
23
吞母  ''의 평성자는 없음 / ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
24
·특 忒 貣 上同 又本韻恣韻 慝 式 上同
25
覃母  ''의 상성자는 없음
26
 騰 𩦶 縢 {糸+𣳾} 上同 𦂙 上同 謄 滕 𣹸 上同 又亟㾕韻 𧑞 上同 又亙韻 藤 𤻴
27
· 鄧 蹬 又揯韻 又揯韻
28
·뜩 特 犆 上同又本韻 𤙰 上同 𧎢 螣 上同又揯㾕韻 又本韻恣韻
29
那母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음 / ''의 입성자는 없음
30
 又弓貲佳蓋韻 𦝕 上同
31
彆母  ''의 상성자는 없음
32
 
33
·  又揯韻 上同 𥦜 上同
34
·븍  又恣韻
35
漂母  ''의 평성자는 없음 / ''의 거성자는 없음 / ''의 입성자는 없음
36
: 䣙 傰 上同
37
步母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
38
 朋 䳟 堋 又亙韻
39
·쁙  又穀韻 上同 又穀韻 上同又穀覺韻 上同又穀救韻 𠣵 上同 又屨韻 上同又屨韻 上同又鳩韻九韻二屨韻 上同 上同又救屨韻 上同 上同 僰 棘 上同又本韻隔韻
40
彌母  ''의 상성자는 없음
41
 又本韻亙韻二公貢韻 儚 懜 上同又亙韻公韻二拱貢韻 上同 上同又公拱貢韻 𠐧 上同
42
·  又揯韻公韻二拱貢韻 上同又本韻揯韻二公貢韻 又本韻揯韻二公貢韻
43
·믁  又本韻 黙 嘿 上同 上同 上同又本韻 𥠇 上同又穀韻 上同 纆 冒 又誥恣韻
44
即母  ''의 상성자는 없음
45
 又亙韻 橧 竲 上同又本韻 矰 𢎒 上同 憎 噌 䎖 罾 曾 又本韻
46
· 甑 增 又揯韻
47
·즉  又本韻二訖韻 又訖韻 㸅 堲 上同又本韻訖韻 上同又本韻二訖韻 又本韻 𪗉 上同 上同又貲佳韻雞韻二啓罽韻 𥠎 上同 𥠈 上同 則 側 昃 𣅳 上同 仄 𠩩 上同 上同又恣韻 㳁 稄
48
侵母  ''의 평성자는 없음 / ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
49
·측 測 惻 𢝔 上同 畟 稷 上同又本韻
50
慈母  ''의 상성자는 없음
51
 層 曾 又本韻 又本韻 繒 贈 上同又亙韻 又本韻 鄫 騬
52
·  又揯韻
53
·쯕  又本韻訖韻 上同又本韻二訖韻 賊 蠈 鰂 鯽 上同 上同 崱 萴
54
戌母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
55
 僧 鬙
56
·슥  又恣韻 {宀$(土+土)$(土+土)$大$土} 上同 又鞬韻
57
挹母  ''의 상성자는 없음
58
 膺 𩪠 上同 又亙韻 譍 噟 上同又亙韻 鷹 𧕄
59
·  又揯韻 又揯韻
60
·  又貲韻 上同又貲恣韻 又紫韻 {骨+(立$忠)} 上同 𩪣 上同 憶 檍 醷 又紫韻 繶 薏 又恣韻
61
虗母  ''의 평성자는 없음 / ''의 상성자는 없음
62
 又亙艮韻 又亙韻
63
·  又揯艮韻 又揯韻
64
·흑 
65
洪母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
66
 又亙韻
67
·  又紫恣韻
68
欲母  ''의 상성자는 없음 / ''의 입성자는 없음
69
 
70
· 孕 𡥗 上同 𣎜 上同 𡢘 上同 又揯韻 鱦 䱆 上同 媵 𠊶 上同 又本韻
71
閭母
72
 棱 楞 上同 上同又亙韻 又本韻 夌 陵 凌 又亙韻 淩 輘 又本韻 綾 鯪 㥄 蔆 䔖 上同 𧁽 上同 上同
73
·  又揯韻 又揯韻
74
·륵 力 屴 勒 又本韻 又根韻 仂 玏 勒 上同又本韻 阞 泐 扐 艻 上同
 
75
76
斗母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
77
 又紫韻
78
·딕 陟 𠌹 上同 𠉡 上同 上同 𨽥 上同又訖韻 上同
79
吞母  ''의 거성자는 없음
80
 又本韻 又肯韻
81
:  又揯韻
82
·틱 敕 勅 上同 上同 鷘 𪅍 上同 上同 𪀦 上同 飭 飾 上同又本韻
83
覃母  ''의 상성자는 없음
84
 澄 澂 上同 憕 懲 承 又本韻肯亙韻
85
·  又揯韻
86
·띡  又恣韻 𥄂 上同 又本韻
87
那母  ''의 평성자는 없음 / ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
88
·닉 匿 㥾 恧 上同又匊韻
89
彆母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음 / ''의 입성자는 없음
90
 冰 掤 弸 又本韻
91
漂母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음 / ''의 입성자는 없음
92
 砅 砰 上同又本韻
93
步母  ''의 상성자는 없음 / ''의 입성자는 없음
94
 又亙韻 𡔟 上同 憑 倗 上同 又公攟韻
95
·  又揯韻
96
即母
97
 又亙韻 上同 又亙韻 脀 𦞪 上同
98
: 拯 𢮋 上同 上同又揯亙韻 上同又揯韻 上同又揯韻二亙韻 上同又揯韻 𨋬 䡕 上同
99
· 證 烝 又揯韻 上同又揯韻 又揯韻二肯韻 上同又揯肯韻
100
·직 職 織 又恣韻三 𦀗 上同 𥿮 上同又恣韻 𦁓 上同 𦁋 上同 又本韻 膱 昵 又訖韻 上同 𣽚 上同
101
侵母  ''의 상성자는 없음 / ''의 입성자는 없음
102
 又亙韻 上同
103
·  又揯韻 上同
104
戌母
105
 升 昇 陹 上同 陞 阩 上同 𧿘 上同 又亙韻
106
: 㱡 冼
107
·  又揯韻
108
·식 息 熄 識 又恣韻二 𧬣 上同 又恣韻 軾 拭 𢂑 上同 栻 飾 又本韻
109
邪母  ''의 상성자는 없음
110
 又亙韻 又懇寋韻 譝 憴 乗 又亙韻 上同又亙韻 塍 𣎒 上同 上同 上同 又本韻公弓韻 又本韻肯亙韻 𢌼 上同 𢪻 上同 上同又肯韻 又肯亙韻
111
·  又揯韻 上同又揯韻 𠅞 上同 𡹴 賸 又本韻 又鞬建韻
112
·씩  又恣韻二 又公韻 𤸤 上同 又訖韻 湜 㵓 上同 殖 埴 又恣韻 又恣韻 {牜+置} 上同 上同又恣韻二
113
虗母  ''의 평성자는 없음 / ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
114
·힉 赩 奭 上同又隔韻
115
欲母  ''의 평성자는 없음 / ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
116
·익 弋 杙 樴 上同又本韻 釴 㚤 黓 翼 𦏵 上同 上同 潩 瀷 上同 又恣韻 𢇙 上同 又戢韻
117
穰母  ''의 상성자는 없음 / ''의 입성자는 없음
118
 仍 扔 又亙韻 𢫨 上同又弓韻 上同又本韻公弓韻 艿 芿 上同 陾 耳 又紫韻
119
·  又揯韻
 
120
121
君母
122
 庚 賡 又亙韻 鶊 更 又亙韻 羹 𩰱 上同 𢑌 上同 𦣍 上同 秔 稉 上同 上同 又江韻三絳韻二
123
:  又鞬韻 鯁 骾 𦛟 上同 哽 綆 䋁 上同
124
·  又揯韻 又揯韻
125
·  又本韻覺韻三 骼 髂 上同又箇韻 又覺韻 𢾏 上同 觡 𢓜 佫 上同 上同又歌哿韻 上同又歌韻二哿韻箇韻二 上同 䧄 㦴 㪾 上同又覺韻 又覺韻
126
快母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
127
 阬 坑 上同 鏗 鍞 上同 硜 踁 上同又景敬韻 上同 牼 誙
128
· 
129
業母  ''의 평성자는 없음 / ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
130
· 額 詻 峉 {山$頟} 上同
131
斗母  ''의 거성자는 없음
132
 趟 丁 又京韻 又京韻
133
:  又景哿韻
134
· 磔 摘 又隔韻 上同 謫 讁 上同 上同又隔韻三
135
吞母  ''의 상성자는 없음
136
 又亙韻 上同 𥊲 上同 上同 上同 橕 橖 上同
137
·  又揯韻
138
· 坼 宅 上同又本韻 𢯪 上同 上同又隔韻 拆 𤗙 上同 又哿韻 𧼳 上同
139
覃母  ''의 상성자는 없음
140
 棖 掁 撜 上同又肯韻 上同 䟫 蹚 上同 又亙韻 又亙韻 上同
141
· 鋥 䂻 上同
142
·  又本韻 又覺韻隔韻二 上同 上同又隔顧韻 又孤韻 擇 𢍰 上同 襗 鸅 𩁇 上同 又隔韻二
143
那母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
144
 儜 𧭈 獰 𦺝 薴 上同 鬡 鬤 上同 又江講韻 上同又江韻
145
·  又覺韻 𢾼 上同
146
彆母  ''의 상성자는 없음
147
 又江韻 𥚧 上同 閍 旁 又江絳韻 又本韻亙江講絳韻 又江絳韻 繃 綳 上同 伻 抨 上同又本韻二 上同又本韻亙韻 又本韻二 絣 帲
148
·  又揯韻二 上同 又揯韻二江講絳韻 上同又揯江絳韻
149
·  又本韻 又本韻箇韻二 柏 栢 上同 㼣 迫 𦯉 薜 又隔罽韻 檗 蘗 上同 上同又葛訐罽韻 擘 擗 上同又隔韻三 又景韻隔韻三貲韻恣韻三罽韻 又解韻
150
漂母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
151
 烹 磅 又江韻 上同 又京鞬韻 澎 滂 上同又江絳韻 上同又京韻二 又本韻 上同 上同 怦 軯 駍 上同 又本韻二 閛 荓 又京韻 上同又本韻亙韻
152
·  又覺韻 珀 魄 又覺韻二 又箇韻 𤖼 𢶉
153
步母  ''의 거성자는 없음
154
 又江韻二 騯 搒 又亙江絳韻 又本韻亙江講絳韻 輣 棚 趽 弸 又本韻
155
:  又景佳韻 上同又講韻 上同又公講韻 𩶁 上同 𠊧 又敬韻 上同又京韻景韻二敬韻
156
· 白 苩 帛 舶 艊 上同
157
彌母
158
 盲 瞢 上同又本韻亙韻二公貢韻 上同 𤷐 上同 蝱 虻 上同 又江韻 莔 𧏊 上同 𦳶 上同 𦱋 上同 甍 𤭐 上同 𣞑 上同 萌 氓 𥋝 鄳 黽 又景懇寋韻
159
: 猛 艋 蜢 蠎 上同又講韻
160
· 孟 盟 又京韻 上同又江京韻
161
· 陌 佰 又本韻箇韻二 又葛韻 上同又覺韻 𩢷 㹮 上同 又本韻 貘 獏 上同 驀 莫 又覺韻 麥 脉 霡 覛 𧡒 上同
162
即母  ''의 상성자는 없음
163
 爭 箏 諍 又亙韻
164
·  又揯韻 倀 又江韻
165
· 迮 窄 笮 又覺箇韻 上同又覺韻 𥯧 上同 又覺哿韻 又箇韻 又隔顧韻 又本韻 上同 又蓋韻 幘 嘖 𦟜 債 又蓋韻 簀 瞔 上同 又箇韻
166
侵母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
167
 琤 錚 鏳 上同 鎗 鏿 上同 上同又江韻 又江韻 上同又江韻講韻二 又江韻二
168
· 策 筴 上同又閤劫韻 𠞁 上同 𠞦 上同 冊 柵 䜺
169
慈母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
170
 傖 崢 嶒 上同又本韻 𡸵 上同
171
· 賾 𡁃 上同 又本韻
172
戌母
173
 又亙敬韻 笙 牲 鉎 鼪 䲼 上同 甥 猩 狌 上同
174
:  又景韻 𨵥 上同 眚 㾪 𩩭 上同
175
·  又揯敬韻
176
·  又覺韻 又顧韻 𧈅 上同 上同 槭 𣽤 色 嗇 穡
177
挹母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
178
 罌 甖 上同 上同 上同 鸚 䨉 上同 櫻 嚶 蘡 鶯 鸎 上同
179
· 戹 厄 上同 阸 阨 上同又蓋韻 軶 軛 上同 上同又本韻 上同 又隔蓋韻 上同 上同又本韻 又歌哿箇韻 上同又顧韻
180
洪母
181
 又肯亙江絳韻 珩 桁 又江韻二絳韻 又觥韻 蘅 莖 䪫
182
: 杏 荇 䓷 上同 幸 {夭$糸} 上同 倖 婞 上同 又揯亙江絳韻
183
·  又揯肯江絳韻
184
·  又本韻覺韻三 又顧箇韻 又骨韻 上同又高韻二誥韻 𩅢 上同 翮 𦒏 上同 又骨韻 上同
185
閭母  ''의 거성자는 없음 / ''의 입성자는 없음
186
 又根艮韻
187
:  又京韻
 

 
188
   
189
190
君母  ''의 거성자는 없음
191
 
192
: 礦 鑛 上同 𨥑 上同 𥐫 上同 上同又本韻旰韻 獷 懭 𪍿 䵃 上同
193
·괵 虢 馘 𢦛 上同 又隔韻 上同又本韻隔韻 又儈韻 上同 摑 𢮎 上同 𢼛 上同 上同 膕 𩪐 上同
194
快母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음 / ''의 입성자는 없음
195
 又本韻 上同 𩉦 上同 上同又本韻
196
挹母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
197
 
198
·  又覺箇韻 上同又覺韻 韄 䪝 上同又顧韻 又覺顧韻 又覺韻
199
虗母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
200
 諻 䎕 𦒃 上同 𦑟 上同 𦐥 上同 訇 渹 𤃫 上同 鍧 𨰌 上同 又肱韻 轟 輷 上同 𨊷 上同 𨋮 上同
201
·획  又隔韻 上同又隔韻 湱 剨 謋 諕 上同又高韻 漷 郭 上同又覺韻二 劃 劐 上同又覺韻 𠜻 上同
202
洪母
203
 又橫江絳韻 上同又揯韻 鐄 璜 又江韻 䬝 黌 彋 瑝 又江韻 又江韻 又江韻 又橫江韻 揘 宏 䆖 上同 紘 {糸+弓+卩} 上同 上同 鈜 吰 上同 竑 𨌆 上同 耾 𦕹 上同 又肱韻 𦐌 上同 𧮯 谹 上同 閎 䍔 宖 嶸 巆 上同又京韻二 上同又京韻 上同 𡵓 上同 弘 苰 鞃 又本韻 又本韻
204
:  又本韻旰韻
205
·  又觥江絳韻 又觥江韻
206
·  又蓋韻 㗲 咟 上同 嫿 獲 又箇韻 或 惑 掝 上同 又本韻隔韻
 

 
207
 
208
209
君母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
210
 
211
·귁 國 囯 上同
212
虗母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음 / ''의 입성자는 없음
213
 又揯韻 𦒃 翃 上同又觥韻
 

 
214
   
215
216
君母
217
 公 工 功 紅 上同又本韻絳韻 上同 攻 㓚 釭 又江韻 又江韻 上同又江韻 恭 供 又貢韻 䢼 共 又拱韻貢韻二
218
: 拱 共 上同又公韻貢韻二 珙 㺬 上同 栱 拲 又穀韻 上同 鞏 蛬 又公韻
219
· 貢 贛 又絳韻 又感紺韻 又感韻 上同 𡎴 𪄌 虹 又公江絳韻 𧈬 上同 羾 𦏼 上同 又公韻 𠔏 上同又本韻公拱韻
220
·곡  又九救韻 上同 榖 轂 瑴 又覺韻 又本韻二 又匊誥韻 上同又誥韻 牿 梏 又覺韻 又本韻 又拱韻 輂 檋 挶 上同又本韻 上同又覺韻二高韻二杲韻 上同又覺韻 䡞 挶 又本韻 上同又鳩拘韻 又衮旰韻建韻二
221
快母
222
 又拱貢韻 箜 𣝃 上同 又拱貢江韻 又拱貢韻 𢃐 椌 又江韻 崆 銎 𥳎
223
: 孔 空 又公貢韻 又公貢江韻 又公貢韻 又貢韻 上同 又江弓韻
224
·  又江講韻 又公拱韻 鞚 悾 又公拱江韻 又公拱韻 又拱韻
225
·콕 哭 酷 𥞴 嚳 曲 䒼 筁 上同
226
虯母  ''의 상성자는 없음 / ''의 입성자는 없음
227
 蛩 𧊡 上同 𥞱 邛 筇 𦭎 㮪 𦨰 上同 𦩺 上同 上同 又拱韻
228
·  又本韻公拱韻
229
業母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
230
 顒 𩤛 上同 又九拘韻 鰅 遇 又屨韻 又拘屨韻
231
· 玉 獄
232
斗母
233
 東 蝀 又拱貢韻 又貢韻 又貢韻 冬 𩂓
234
: 董 蕫 懂 𧄓 蝀 又公貢韻 又貢韻二 上同貢弓重䛪韻
235
·  又公韻 又公韻 又公拱韻 棟 湩 又本韻拱韻 上同又拱弓重䛪韻
236
·독 篤 毒 又本韻恣韻 督 {(⺀+丿+朩)$日} 上同 裻 𧝴 上同 𧛔 上同 𧞶 上同
237
吞母
238
 通 恫 又貢韻 上同 上同 又本韻拱韻 又本韻
239
:  又公韻二 又本韻 捅 曈 又公韻 又貢韻
240
· 痛 統 又拱韻
241
·톡 禿 䛢 鵚 𨿖 上同
242
覃母
243
 同 仝 上同 又貢韻 又本韻拱韻 又貢韻 又本韻 銅 絧 又貢韻 又重韻 𩻡 上同 𦨴 酮 又拱韻 又拱貢韻 又拱貢韻 㢥 衕 又貢韻 童 僮 曈 又拱韻 上同 朣 穜 又弓韻 瞳 𦏆 𦍻 上同 犝 𤙓 上同 潼 橦 又本韻江韻 又本韻 氃 罿 又本韻 又拱韻 彤 蚒 上同 浵 佟 㤏 鼕 𪔖 上同 又弓韻 𢥞
244
:  又貢韻 又貢韻 又公貢韻 又公貢韻 眮 酮 又公韻
245
·  又拱韻 又公韻 又公拱韻 又公韻 又公韻 又公拱韻 又公韻 又公韻 又拱韻
246
·똑 牘 讀 又救韻 讟 瀆 又救韻 上同又救韻 櫝 匵 犢 𤛯 上同 黷 韇 殰 嬻 䢱 上同 瓄 獨 韣 又本韻 髑 䫳 上同 上同又本韻景韻 又本韻恣韻 又高杲誥韻
247
那母  ''의 거성자는 없음 / ''의 입성자는 없음
248
 又本韻 𩅽 上同 農 膿 癑 上同 醲 濃 又本韻 又弓韻
249
: 𨑊
250
彆母
251
 又貢韻 上同 楓 檒 上同 又貢劒韻 犎 㸼 上同 又本韻貢韻
252
: 琫 鞛 上同 上同 𤫬 唪 又本韻 又公韻 又講韻 又講韻 𦂌 上同又講韻 覂 泛 上同又劒劫韻 𢇫 上同 上同
253
· 諷 風 上同又公韻
254
·복 卜 樸 又覺韻 轐 僕 上同又本韻 濮 纀 又本韻 上同 上同又本韻 又救韻 又隔韻 上同 上同 輻 楅 又隔韻 蝠 葍 𦽌 上同 上同 腹 複 又救韻 又救韻 上同 又本韻救韻 𠣾 上同 𠣴 上同 又覺韻 又屈訐鳩九拘韻
255
漂母
256
 豐 酆 灃 蘴 葑 上同又本韻貢韻 又貢韻 丰 䒠 上同 又本韻 上同 峯 𡵞 上同 上同 桻 鋒 烽 㶻 上同 又江韻 𧒒 上同 上同又肯講韻
257
: 捧 奉 上同又本韻貢韻 𢪋 上同
258
· 賵 麷 又公韻 又公韻二 又公劒韻
259
·폭 扑 撲 上同又覺韻 上同又覺韻 上同 𦬙 上同 又覺韻 上同又覺韻 醭 蝮 輹 又本韻 又救韻二 又隔救屨韻
260
步母
261
 蓬 篷 𥭗 上同 上同 {車+莑} 上同 𦪪 上同 又本韻江韻 上同 上同 𪔍 上同 髼 鬔 上同 塳 塜 上同 又拱韻 芃 馮 又揯攟韻 又箝劒韻 又劒劫韻 又本韻江韻 又貢韻 上同 又本韻
262
:  又本韻貢韻 又本韻
263
· 鳳 {匆+鳥} 上同 俸 奉 上同又拱韻二 又公韻
264
·뽁  又本韻 上同 又覺誥韻 𣋴 上同 上同 又誥韻 又亟救韻 茯 栿 垘 復 又本韻救韻 澓 洑 上同 又本韻 𨋩 上同 馥 服 又亟覺韻 𦩟 上同 𦨕 上同 又亟韻 箙 韛 上同又蓋韻 上同又顧韻 𩋟 上同 𥵩 上同 鵩 匐 又亟韻 虙 宓 上同又訖韻 𨌥 𨏟 上同又隔韻 又本韻 上同 上同又本韻 𦄾 上同
265
彌母
266
 又拱鳩韻 冡 𢄐 又貢韻 上同又拱韻 又拱韻 朦 朦 濛 又拱貢韻 上同 又貢韻 矇 饛 䀄 上同 上同又弓韻 又貢鳩韻 上同 上同又貢屨韻 上同又鳩救韻 又高韻 又鳩韻 上同 又拱貢揯韻 上同又本韻拱貢揯亙韻 鄸 瞢 又貢韻揯韻二亙韻二 上同 又貢韻 又本韻拱貢揯亙韻
267
: 蠓 曚 又公韻 又公韻 又公貢韻 又公鳩韻 又公貢揯韻 上同又公韻二貢揯亙韻 上同
268
· 𢄐 又公韻 又公拱韻 又公韻 又公鳩韻 上同又公屨韻 又公韻 又公韻二拱揯亙韻 上同又公拱揯韻 㝱 𦿛 上同 又公韻揯韻二亙韻二
269
·목 木 沐 霂 蚞 楘 鞪 上同 𨍎 上同 𨎸 上同 又屨韻 毣 目 苜 𦱒 上同 上同 睦 𥄈 上同 牧 坶 㙁 上同 𥠇 又亟韻 又杲韻鳩韻二救韻
270
即母
271
 又貢韻 𦑨 上同 𪃊 上同 椶 騣 𩮀 上同又拱韻 又本韻拱韻 又貢韻 又絳韻 上同又本韻拱韻 又拱韻 猣 𨍈 又拱韻 艐 朡 上同 鍐 葼 嵏 嵕 上同 鬉 總 又拱韻 豵 𢕩 上同又拱韻 又拱韻
272
:  又公韻 上同又貢韻 又貢韻 熜 憁 𥡥 稯 上同又公韻二 𢊕 又公韻 𩮰 又公韻 上同 又本韻公韻 又公韻 又公貢韻 𨍈 又公韻 𨍉 上同又公韻 又公韻
273
· 糉 粽 上同 又公韻 又公韻 又拱韻 上同又拱韻 綜 䝋
274
·족 鏃 鉃 上同
275
侵母  ''의 상성자는 없음
276
 悤 忩 上同 蔥 𢊕 又拱韻 聰 驄 璁 𨍉 又拱韻 又江韻
277
· 謥 憁
278
·촉  又救韻 簇 瘯
279
慈母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
280
 叢 樷 上同 上同 䕺 𥵫 潨 灇 上同 𣽇 上同 上同又江韻 賨 悰 上同又本韻 上同 又本韻 琮 淙 又江絳韻 又鳩韻 上同
281
·쪽  又救韻
282
戌母
283
 𢤄 鬆 又本韻貢韻
284
:  又本韻 上同
285
· 送 鬆 又公韻二
286
·속 速 遬 藗 蔌 樕 涑 又本韻鳩韻 又恣韻 𩞌 上同 𩞍 上同 觫 束 又亟屨韻 上同又拱覺屨韻
287
挹母
288
 又拱韻 𩔚 蓊 又拱韻 又拱韻 又拱貢韻 𪄉 上同 又貢韻 上同 上同 又拱貢韻 癰 𤻕 上同 上同 𦡈 上同 又貢韻 又拱貢韻 又貢韻 噰 雍 又貢韻
289
:  又公韻 又公韻 滃 塕 擁 㨣 上同 𢺠 上同 𢹭 上同 𢶜 上同 又公貢韻 上同又公貢韻 上同又公韻 上同又公貢韻
290
·  又公韻 上同 𦉥 上同 又公韻 上同又公拱韻 上同又公拱韻 又公拱韻 上同 𡓱 上同 又公韻 𩟷 上同 𩏨 𩏔 上同 𧝸 𧜇 上同 又公韻
291
·  又覺韻 又覺韻 沃 鋈
292
虗母
293
 又本韻貢韻
294
: 嗊 澒 汞 上同
295
·  又公韻二
296
·혹  又九韻 又高覺韻 上同又覺高誥韻 旭 勗 頊 又本韻景韻
297
洪母
298
 洪 葓 葒 上同 又本韻貢韻 谼 鉷 紅 又本韻絳韻 又貢江絳韻 訌 鴻 又拱韻 又貢江絳韻 䃔 𩘎
299
:  又公韻
300
· 哄 鬨 又絳韻 又公江絳韻
301
· 縠 螜 觳 又覺韻二 又鳩韻 上同 槲 𣘳 上同 鵠 䶜 又本韻 䚛 翯 又覺韻
302
閭母
303
 又本韻拱韻 又本韻 又本韻 上同 㰍 聾 矓 上同 又貢韻 上同 又本韻江韻 上同 櫳 䆍 𪚗 上同 又拱韻 朧 瓏 又本韻 襱 𧙥 上同 嚨 豅 谾 上同 上同又亟韻 又江韻二 又拱韻 䃧 𪔳 鏧 上同 上同 𣫣 上同 上同
304
:  又公韻二 又公韻 又公韻 鸗 竉
305
· 弄 哢 梇 礱 又公韻
306
·록 祿 簶 䩮 上同 𩌫 上同 又本韻 又本韻據韻 琭 睩 盝 𥂖 上同 鹿 漉 淥 上同又本韻 樚 𨏔 上同 轆 𨌠 上同 騼 摝 𢮑 上同 麓 䍡 𦌟 上同 簏 箓 上同 甪 谷 又本韻二 又覺韻二 又本韻據韻 籙 淥 又本韻 醁 綠 𢅞 上同 騄 碌 又本韻 逯 菉
 
307
308
斗母  ''의 평성자는 없음
309
: 冢 塚 上同
310
·  又本韻拱韻
311
·됵  又覺韻 𤷚 上同 又覺韻 上同又覺韻
312
吞母  ''의 입성자는 없음
313
 又本韻 又本韻 𨙦 又屨韻
314
:  又公韻 上同又本韻公江韻
315
·  又江絳韻
316
覃母  '뚕'의 평성자는 없음 / '뚕'의 상성자는 없음 / '뚕'의 거성자는 없음
317
·뚁 躅 䠱 上同
318
即母
319
 鍾 鐘 銿 上同 又本韻江韻 又本韻 上同 忪 彸 蚣 又本韻 䚗 縱 又拱貢韻 上同又本韻二貢韻二江韻 蹤 踨 上同 又本韻
320
: 腫 踵 種 又貢韻
321
·  又公拱韻 上同又本韻公韻三江韻 又拱韻
322
·죡  又屨韻 燭 屬 又本韻屨韻 矚 曯 爥 上同
323
侵母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
324
 衝 罿 又本韻 又絳韻 又絳韻 又本韻 䂌 𥍽 上同 又本韻 又江韻 上同 𥍷 上同 又拱韻二 又本韻二貢韻二江韻
325
·쵹  又覺韻 上同又匊隔韻 上同又九韻二拘屨韻 上同又九拘屨韻 趗 數 又覺矩屨韻 觸 臅 歜 又感韻
326
慈母  ''의 상성자는 없음 / ''의 입성자는 없음
327
 又本韻二貢韻二江韻
328
·  又本韻公韻三江韻
329
戌母  ''의 거성자는 없음
330
 舂 憃 又江絳韻 摏 蹖 𪄻 𩥫 蜙 𧌻 上同 上同又本韻 淞 凇 鬆 又本韻貢韻
331
: 竦 捒 上同又穀覺屨韻 又本韻 悚 𢥠 上同又江講韻 聳 慫 蓯 又本韻公韻 嵷 𡾼 上同 䙕 傱 𢕩 上同又公韻
332
·쇽 粟 㔄 涑 又本韻鳩韻
333
邪母
334
 鱅 𥧱 慵 松 訟 又貢韻
335
: {尣+重} 𩩳 上同
336
·  又公韻 𩔜 上同 誦 訟 又公韻
337
·쑉 續 藚 俗 贖 蜀 蠋 蠾 上同 又覺韻 又本韻 襡 䙱 上同 上同 又本韻屨韻
338
欲母
339
 又拱韻 上同又貢韻 蓉 鎔 溶 又拱韻 榕 褣 傛 瑢 庸 鏞 {金+(八$用)} 上同 又本韻 墉 䧡 上同 上同 𤛑 𪅟 鷛 上同 𩀬 上同 鄘 𢧳 䡆 䡥 上同
340
: 甬 筩 又公韻 俑 涌 湧 上同 又本韻 埇 踊 踴 上同 蛹 悀 愑 上同 上同 慂 㬰 上同又拘韻 上同又公韻 勇 溶 又公韻
341
· 
342
·욕  又屨韻 慾 鵒 𪀙 上同 𨾳 上同 浴 𣴲 上同 鋊 谷 又本韻二
343
閭母  ''의 거성자는 없음 / ''의 입성자는 없음
344
 又拱韻二江韻 又本韻拱韻 又本韻 又本韻 又本韻 又本韻江韻 上同又拱韻
345
: 隴 壟 壠 上同 上同又本韻公江韻
346
穰母  ''의 거성자는 없음
347
  又拱韻 上同又揯韻二弓韻 𥎂 㲨
348
: 宂 茸 又公韻 䢇 㲩 上同 𣯏 上同 氄 𥎜 上同 上同 𣭲 上同 上同又穀韻 𢫨 軵 𨍷 上同 𨋠 上同
349
· 辱 蓐 褥 溽 縟 又拱韻
 

 
350
   
351
352
君母
353
 江 杠 矼 又本韻 又公韻 上同又公韻 又公韻 又本韻 岡 𡶩 上同 剛 㓻 上同 𠇙 上同 𡬺 上同 綱 鋼 堈 犅 牨 上同 掆 扛 上同又本韻 𢱫 上同 又本韻二絳韻二揯韻 又講絳韻 上同又本韻講韻二絳韻 上同又本韻二講韻二絳韻 又講韻 蚢 伉 又絳韻 又本韻絳韻 㼚 𤭛 上同 上同 迒 𨁈 上同 薑 疆 彊 上同又本韻講絳韻 上同 上同 橿 韁 僵 殭 礓 姜
354
: 講 耩 𥠾 上同 港 㽘 又江韻 䴚 𨟼 上同 繦 鏹 襁
355
· 絳 紅 上同又公韻二 又江韻 又江公貢韻 又江公貢韻 又江韻二講韻
356
·각  又誥韻 角 确 上同又本韻二 桷 構 上同 又本韻 又本韻二 又本韻穀韻 又誥韻 又本韻二 傕 較 又誥韻 斠 梏 又穀韻 玨 瑴 上同又穀韻 龣 腳 脚 上同 又本韻穀韻高韻二杲韻 又穀韻 上同 上同 上同 各 閣 格 又本韻二亟韻二
357
快母
358
 腔 羫 上同 𤟄 上同 又公韻 又講貢韻 又公拱貢韻 又本韻 又拱弓韻 又絳韻 糠 粇 上同 又講絳韻 上同又講絳韻 𤮊 㼹 上同 又本韻二絳韻二揯韻 羌 猐 上同 蜣 慶 又敬韻
359
:  又江貢韻 又江絳韻 上同又江絳韻 又本韻江韻二絳韻 上同又本韻江韻三絳韻 上同又江絳韻
360
·  又本韻江韻三揯韻 炕 犺 抗 杭 江韻二 又江講韻 上同又江講韻 又江韻 閌 康 又江韻
361
·칵 㱿 殼 上同 愨 慤 上同 {嗀$志} 上同 㲉 𣪹 上同 𥀎 上同 又救韻二 毃 搉 上同又本韻二 確 碻 上同 礐 𥔼 上同 上同又本韻 上同又本韻 上同又本韻二 又本韻二 硞 却 恪
362
虯母
363
 又本韻講絳韻 上同
364
:  又江韻二絳韻 勥 滰
365
· 强 倞 又本韻敬韻 弶 摾 上同
366
·깍 噱 㖸 上同 又居據韻 上同又居據韻 臄 𠶸 上同 又本韻穀韻高韻二杲韻 上同
367
業母
368
 㟅 {山+亻+項} 上同 又講絳韻 昂 㭿 䭹 又講韻 又絳韻 又講絳韻
369
:  又江韻 𩣍 上同 上同 又江絳韻 上同又江絳韻
370
·  又江韻 又江講韻 上同又江講韻
371
· 嶽 鸑 𩁓 上同 又本韻誥韻二 虐 瘧 咢 諤 讍 上同 鰐 鱷 上同 堮 𡓐 上同 愕 蘁 上同又本韻顧韻 齶 㗁 上同 𦠍 上同 崿 𡾙 上同 上同 上同 鍔 鶚 𩀇 上同 𪀝 上同 鄂 蕚 蘁 上同又本韻顧韻
372
斗母  ''의 입성자는 없음
373
 又絳韻 又本韻揯韻 璫 艡 襠 簹
374
: 黨 讜 又絳韻 上同 欓 矘 䣊 䣣 上同
375
·  又講韻 又江韻 擋 瓽
376
吞母
377
 又本韻二絳韻二 又講韻絳韻二 上同又講韻 又本韻揯韻 上同 上同又本韻 𨲗 上同 上同又本韻
378
:  又絳韻 曭 𣎲 帑 又孤韻
379
·  又講韻 又本韻江講韻 又本韻江韻三 又本韻江講韻
380
·탁  又本韻二 又本韻誥韻 託 侂 上同 拓 𢷌 上同 上同 袥 柝 𣝔 上同 橐 𢅍 上同 蘀 𣗸 上同 籜 魄 又本韻亟韻
381
覃母
382
 唐 塘 餹 糖 上同 上同 上同又京韻 螗 瑭 榶 溏 傏 盪 上同又講韻絳韻二 堂 螳 棠 㭻 上同 又講絳韻 又絳韻 又絳韻
383
:  又江韻絳韻二 𣿘 上同 又江韻 又江韻絳韻二 璗 瑒 上同又江絳景韻 崵 𡼍 上同 又江絳韻 又江絳韻 上同 上同
384
· 宕 碭 又江講韻 𦿆 菪 上同 又江講韻 上同又本韻江韻三 又江韻 又江韻 又本韻江講韻 又本韻江講韻
385
·딱 鐸 凙 澤 又亟韻隔韻二 又顧韻 又古韻
386
那母
387
 又揯韻
388
: 曩 瀼 又江韻 上同
389
· 儾 灢
390
·낙 
391
彆母
392
 邦 彭 又本韻揯韻 又絳揯亙韻 上同又講絳韻揯韻二亙韻 又絳韻 又本韻講韻二 又本韻絳韻 上同又本韻 又絳敬韻 肪 祊 又揯韻
393
:  又拱韻 𥀂 上同 𦂌 上同又拱韻 又江絳韻揯韻二亙韻 昉 倣 放 上同又絳韻 上同又本韻江韻二
394
·  又江韻 又江講韻揯韻二亙韻 上同又江揯亙韻 又講韻 舫 枋 上同又江敬韻 又江韻
395
·박  又穀韻 𠚩 上同 𠛧 上同 上同又高韻 駮 駁 爆 又本韻誥韻 嚗 𠮭 上同 𩌏 博 𩫯 上同 簙 搏 髆 膊 上同又本韻 上同 上同又亟韻 鎛 餺 煿 爆 上同又本韻誥韻 又本韻二 又本韻 鑮 䥬 上同 又穀韻 𦆿 上同
396
漂母
397
 胮 滂 又絳揯韻 上同 上同 上同 又揯韻 鎊 芳 妨 又絳韻 上同又本韻 上同又本韻絳韻
398
: 仿 又本韻江韻 上同 𩬝 上同
399
·  又江揯韻
400
·팍 璞 㺪 上同 又穀韻 又穀韻 上同又穀韻 鏷 朴 颮 又高韻 粕 膊 又本韻 猼 薄 又本韻二 又本韻穀韻 𤃸 上同 上同 上同又本韻
401
步母
402
 又公韻二 逄 逢 上同又公韻二 上同又公韻 又絳揯韻 又絳揯韻 上同又絳韻 又本韻 又本韻 仿 上同又講韻二 𠊓 上同 上同又本韻講韻二 又本韻揯韻 又本韻 又本韻絳韻 上同又本韻絳韻 上同又本韻 魴 鰟 上同
403
: 棒 𢜗 上同 𣘙 上同 上同 又肯公韻 上同又肯韻 上同 上同 上同 又拱韻
404
·  又江揯韻 上同 上同又笴韻 又江韻 又江揯韻 又江韻二 上同又江韻二
405
·빡 雹 骲 彴 又本韻 又誥韻 㩧 暴 又穀誥韻 𤿈 上同 𦢊 上同 懪 撲 又穀韻 𢷏 上同 瓝 瓟 上同又高韻 鰒 服 又亟穀韻 又箇韻 又本韻 箔 魄 又本韻亟韻 又本韻二 礴 欂 又本韻 簿 又古韻
406
彌母
407
 尨 哤 駹 厖 又講韻 又公韻拱韻二 又講韻 汒 忙 恾 㡛 又本韻 上同又本韻 𢁣 上同 蘉 明 又亙京韻 又拘韻 又絳韻 又揯韻 又本韻講韻 鋩 莣 望 又絳韻 又絳韻 𦣠 上同
408
:  又江韻 又九古韻 漭 𣶈 上同 㟿 㟐 上同 㬒 䥈 蟒 又肯韻 又江韻 網 {冂+((㐅+㐅)$止)} 上同 魍 蝄 上同 上同又本韻江韻二 𦊀 上同 輞 {扌+罔} 上同 惘 誷 罔 𠕀 上同
409
· 妄 忘 又江韻 又江韻 又江韻
410
·막 邈 藐 又杲韻 又誥韻 又亟韻 漠 𥕓 上同 暯 摸 又孤韻 又孤韻 鏌 塻 瞙 眊 上同又誥韻 蟆 鄚 幕 又隔旰韻 寞 瘼
411
即母
412
 又絳韻 贓 戕 又本韻 牂 將 上同又本韻二講絳韻 𦎆 上同 莊 妝 娤 上同 上同 上同
413
:  又古韻 又絳韻
414
· 葬 㘸 上同 上同 又講韻
415
·작  又顧韻二箇韻 𥽦 鑿 又本韻誥韻
416
侵母
417
 又絳韻 又講韻 又絳韻 又本韻 又本韻絳韻 上同又絳韻 𠛂 上同
418
:  又江韻 㼽 磢 上同 𤭪 上同 𠞮 搶 又本韻江揯韻
419
·  又江韻二 𠞴 上同 凔 滄 上同又江韻 愴 倉 又江韻 又江韻
420
·착 娖 {女+棗} 上同 𨃢 上同 上同 齪 齱 上同 𪘏 上同 上同又穀韻 擉 捒 上同又拱穀屨韻 上同又本韻 又顧韻 剒 昔 又隔韻 又顧韻
421
慈母
422
 又絳韻
423
:  又絳韻
424
·  又江韻 上同又江韻 臟 奘 又講韻
425
·짝 昨 酢 柞 又亟哿韻 怍 㤰 上同 又亟韻 上同又亟箇韻 𥯭 上同 莋 鑿 又本韻誥韻 𣫞 上同
426
戌母
427
 桑 桒 上同 又講韻 又絳韻 霜 孀 驦 騻 上同又講韻 又講韻 又講韻 上同又講韻
428
:  又江韻 磉 嗓 搡 𤸯 爽 又江韻 漺 騻 又江韻 上同又江韻 塽 鷞 又江韻
429
·  又江韻
430
·삭  又亟韻 𢱢
431
邪母  ''의 상성자는 없음 / ''의 입성자는 없음
432
 牀 床 上同
433
· 
434
挹母  ''의 평성자는 없음
435
:  又絳韻 又江韻 岟 姎 盎 又絳韻 上同又絳韻 又絳韻 𨠗 上同
436
·  又講韻 上同又講韻 又講韻 又講韻
437
·  又救韻 幄 𧛐 上同 上同又穀韻 握 喔 偓 剭 又穀韻 𪑱 上同 腛 箹 又本韻 又本韻 又孤顧箇韻 又顧韻
438
虗母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
439
 肛 舡
440
·학 嗀 𩌊 謞 又高韻 又本韻誥韻 豞 {口+𡥉} 上同又高韻 𦳨 上同 𦞦 矐 𥉑 上同 壑 郝 又隔韻 又誥韻 又穀高韻 上同又穀高誥韻 又高杲韻 又本韻誥韻 又隔韻 𧏾 上同 上同又隔韻
441
洪母
442
 又絳韻 又絳公貢韻 缸 瓨 上同 上同 又絳公貢韻 斻 航 上同 𦨵 上同 上同又本韻絳揯韻 又本韻講韻二絳韻 上同又本韻二講韻二絳韻 上同又本韻二絳韻二揯韻 又本韻絳韻 又本韻二講韻二絳韻 上同 上同 又絳揯肯亙韻 又本韻絳揯韻
443
: 項 缿 沆 又絳韻 魧 吭 又本韻江韻二絳韻 上同又本韻江韻三絳韻 𦐄 又絳韻
444
· 巷 衖 上同 上同 又貢韻 又江韻二講韻二 上同又江講韻 上同又江韻三講韻二 上同又本韻江韻三揯韻 𦐄 又講韻 𥮕 笐 上同 上同又江韻二揯韻 又講韻 又江揯肯亙韻
445
·  又誥韻二 澩 㶅 上同 又本韻 上同又本韻 上同又本韻二 鷽 雤 上同 又穀韻 上同又本韻 上同 又本韻二 𥔼 上同 又本韻穀韻 又本韻 上同 上同 上同又葛君韻 上同又旰韻 皬 皠 上同又儈韻 𠗂 挌 又亟韻 又本韻二亟韻二 又箇韻 𧲪 上同 上同又亟韻 𧲋 上同 又顧韻 上同
446
閭母
447
 郞 廊 榔 浪 又絳韻 硠 琅 桹 蜋 又本韻 又絳韻 稂 鋃 筤 閬 又講絳韻
448
: 朗 㫰 上同 又昆干韻
449
·  又江韻 又江韻 埌 閬 又江講韻
450
·락 洛 落 酪 𠄇 上同 上同 絡 𦃅 上同 駱 𩦼 上同 又亟韻 又隔韻 又隔韻 又本韻二亟韻二 𥯛 上同 上同 上同又顧韻 雒 㓢 㪾 上同又亟韻 𩂣 樂 又本韻誥韻二 上同又本韻隔韻 又本韻隔韻 又本韻穀韻 又隔韻 馲 驝 上同 上同
 
451
452
斗母
453
 又絳韻 粻 漲 又絳韻
454
:  又江絳韻
455
· 帳 張 又江韻 又江韻 上同 又江韻
456
·댝  又本韻居擧韻據韻二
457
吞母
458
 倀 又亙韻
459
: 昶 鋹
460
· 悵 𥇔 上同 韔 䩨 上同 鬯 暢 瑒 又江講景韻
461
·탹  又本韻二 婼 𤟭 躇 又居據韻 上同
462
覃母
463
 又講絳韻 萇 場 㙊 上同 上同 腸 脹 上同又絳韻
464
: 丈 杖 又絳韻 又絳韻
465
·  又講韻 又講韻 又江講韻
466
·땩  又本韻居擧韻據韻二
467
那母  ''의 상성자는 없음 / ''의 입성자는 없음
468
 
469
· 
470
即母
471
 又本韻二講絳韻 又講韻 螿 槳 又講韻 漿 章 又絳韻 璋 漳 墇 又絳韻 上同又絳韻 上同又絳韻 樟 嫜 彰 鄣 又絳韻 麞 獐 上同
472
: 獎 㢡 上同 上同又江韻三絳韻 又江韻 又江韻 𥶝 上同 上同 上同
473
·  又江韻三講韻 醬 𨟻 上同 又江韻 上同又江韻 上同又江韻 上同又江韻 上同又江韻 嶂 瘴
474
·쟉 爵 爝 又誥韻 上同又高韻二誥韻 上同 上同 雀 灼 又本韻 酌 妁 彴 又本韻 又本韻 又本韻隔韻 斫 斮 上同又本韻 𢧉 上同 𥗁 上同 上同 上同 𣃑 上同 上同又穀韻 焯 炤 上同又高誥韻 上同又本韻 又杲韻
475
侵母
476
 瑲 鎗 上同 上同又揯韻 上同又本韻絳韻 又揯韻 𥎄 上同 又絳韻 又講韻二揯韻 牄 鶬 又本韻 又本韻二講絳韻 嶈 蹡 又絳韻 斨 昌 又絳韻 又本韻 上同又本韻 菖 倡 又絳韻 上同 猖 廠 又講韻
477
:  又本韻江揯韻 上同 敞 氅 𪅶 上同 𢠵 惝 上同 又江韻 僘 倘
478
·  又江韻 上同又江韻 𨄚 上同 唱 倡 上同又江韻 上同 上同又江韻
479
·챡 碏 踖 又隔韻二 又隔誥韻 鵲 猎 㹱 上同 又本韻隔韻 綽 婥
480
慈母  ''의 상성자는 없음
481
 牆 墻 上同 檣 艢 上同 𤕽 上同 嬙 蘠 薔 上同 廧 戕 又本韻
482
· 
483
·쨕 㬭 嚼 噍 上同又高誥鳩韻 𠻘 上同
484
戌母
485
 襄 驤 瓖 纕 相 又絳韻 湘 緗 箱 廂 商 謪 上同 觴 𨢩 上同 鬺 䵼 上同 𩱐 上同 塲 𤳈 上同 𧐀 上同 又本韻絳韻 殤 湯 又本韻二絳韻二 上同 又本韻 𥛙 上同 又講絳韻 又講絳韻 上同又講絳韻 𩞃 上同 𩝾 上同
486
: 想 鯗 鱶 上同 賞 饟 又江絳韻 上同又江絳韻 𩞥 上同
487
·  又江韻 又江講韻 上同又江講韻 𩜋 上同 𥹝 上同 又本韻 殤 傷 上同又江韻二
488
·샥  又高韻誥韻二 又隔韻 上同又誥韻 又本韻 𤓈 上同 又本韻
489
邪母
490
 詳 祥 翔 鴹 上同又本韻 庠 常 裳 嘗 甞 上同 𨡔 上同 𩼝 償 又絳韻 又絳韻
491
: 象 像 襐 潒 又本韻 蟓 橡 上 又絳韻
492
·  又江韻 又講韻 又江韻
493
·쌱  又高韻 汋 勺 又本韻
494
挹母
495
 又京韻 又講韻 秧 鉠 殃 䄃 上同 又講京韻 鴦 雵
496
:  又絳韻 又絳韻 詇 柍 又江京韻 佒 䬬 又絳韻
497
·  又講韻 又講韻 又講韻
498
·  又誥韻 又本韻 又本韻
499
虗母
500
 香 薌 上同 又講絳韻 又講韻 上同又講韻
501
: 響 㗽 上同 𧬰 上同 上同又江絳韻 又絳韻 又江韻 又絳韻 又絳韻 又江韻
502
·  又本韻 𤖽 上同 珦 鄕 又江講韻 上同又講韻 又講韻 䦳 蠁 又講韻
503
·햑 
504
欲母
505
 陽 暘 湯 上同又本韻二絳韻二 鍚 楊 揚 煬 又絳韻 上同 又絳韻 又講絳景韻 又本韻 瘍 痒 上同又講韻 𤺹 上同 上同又本韻絳韻 霷 㦹 昜 羊 洋 佯 徉 眻 䁑 上同 又本韻
506
:  又絳韻二 懩 瀁 又絳韻 上同又絳韻 上同又本韻 又江韻 上同
507
·  又講韻 上同又講韻 上同又本韻講韻 樣 羕 養 又本韻講韻 上同 恙 煬 又江韻 又江韻
508
·약  又本韻 又隔韻 上同又隔韻 上同又隔韻 礿 禴 上同 {礻+蘥} 上同 瀹 𤅢 上同 爚 爍 上同又本韻 𤓝 上同 鑰 鸙 龠 籥
509
閭母
510
 又講韻 又本韻 俍 踉 量 又絳韻 糧 粮 上同 梁 粱 𥞹 上同 凉 涼 又絳韻 𩗬 𩗖 上同 輬 䣼
511
:  又絳韻 又絳韻 裲 魎 良 上同又江韻 上同又江絳韻
512
· 諒 亮 上同 又江韻 又覺韻 又本韻敬韻 悢 惊 上同 𢝋 上同 又講韻 又講韻 又江韻
513
·략 略 掠 又絳韻 䂮 𧐑 𧕌 上同 𧐋 上同
514
穰母
515
 又講韻 又講韻 𩆶 上同 禳 攘 又講揯韻 𨟚 瓤 勷 𥀶
516
: 壤 䑋 穰 又江韻 又江揯韻
517
· 
518
· 弱 溺 又隔誥韻 又杲韻 又本韻 又哿韻 箬 蒻 上同又本韻
 
519
520
君母
521
 光 洸 又講韻 上同又本韻講韻 垙 𨹂 上同 𤱳 上同 珖 橫 又絳觥橫韻 僙 恍 上同又講韻 𩧉
522
:  又絳韻
523
· 誑 迋 上同又本韻講韻 上同 㤮 廣 又講韻 又江觥橫韻 上同
524
·곽  又本韻虢韻 槨 𥕖 上同 崞 䧐 上同 又本韻 又本韻 又本韻 上同 钁 玃 蠼 上同 𤣓 上同 又虢韻
525
快母
526
 又本韻 筐 洭 恇 眶 𩒑 上同 劻 𤝿 上同
527
: 懬 壙 又絳韻
528
· 曠 爌 上同又講韻二 纊 絖 上同 又講韻
529
·콱 廓 郭 上同又本韻虢韻 又本韻 鞹 鞟 上同 又本韻 上同 又拘韻
530
虯母  ''의 거성자는 없음 / ''의 입성자는 없음
531
 狂 𤝶 上同 𢙌 上同
532
:  又絳韻二
533
業母
534
 又絳韻
535
 往 𣶂 上同 又絳韻 上同又江韻
536
·  又講韻 上同 又江韻 又本韻講韻
537
· 籰 篗 上同 {角+(囗+※)} 上同 上同
538
斗母  ''의 상성자는 없음
539
 
540
·  又江貢韻 上同又貢韻
541
·돡 斲 𣃂 上同 𦘣 上同 上同 卓 踔 又本韻誥韻 又本韻二 倬 琢 啄 噣 上同 涿 𣄻 上同 諑 㧻 𢽴 上同 𢧈 上同 𧰵 上同 椓 瘃 又穀韻 又穀韻
542
吞母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음 / ''의 입성자는 없음
543
 又絳貢韻
544
覃母  ''의 상성자는 없음
545
 又絳韻 又絳韻 又公韻二 䭚 噇 上同
546
·  又公韻 又江韻 又公韻 又江韻
547
·똭 濁 鐲 又穀韻 濯 擢
548
那母  '놕'의 평성자는 없음 / '놕'의 상성자는 없음 / '놕'의 거성자는 없음
549
·놕  又亟韻
550
即母  ''의 평성자는 없음 / ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
551
·좍 捉 穱 穛 斮 又本韻
552
侵母  ''의 상성자는 없음 / ''의 입성자는 없음
553
 又公韻 上同 摐 鏦 又公韻
554
·  又公韻
555
慈母  ''의 상성자는 없음
556
 又絳公韻 又公韻三貢韻二 又公韻
557
·  又弓韻
558
·쫙 浞 鋜 鷟 𩀥 上同 又誥韻 篧 籗 上同
559
戌母
560
 雙 艭 𢥠 又講拱韻 又本韻公韻
561
: 𢥠 又江拱韻
562
·  又江公韻
563
·솩 朔 矟 槊 上同 上同 又高韻 萷 數 又穀矩屨韻 又救韻 上同又救韻 𣝇
564
挹母  ''의 거성자는 없음
565
 汪 尩 匡 上同又本韻 上同
566
: 
567
· 艧 蠖 彠 又亟韻 上同 嬳 矍 上同又本韻
568
虗母
569
 又講韻 又本韻 上同又本韻 𢂾 上同 又本韻講韻 肓 𥁃
570
:  又本韻 𦬺 上同 上同又本韻 又本韻 上同又江韻 上同又本韻 上同又江韻 上同又江韻二 𣉪 㬻 爌 又本韻絳韻
571
· 況 湟 上同又江韻 上同又本韻京韻 貺 軦 兄 又本韻京韻
572
·확 霍 攉 㩁 上同又本韻二 又軌韻 藿 霩 又本韻 又本韻
573
洪母  ''의 거성자는 없음
574
 黃 簧 潢 又本韻講韻 又觥韻 又講韻 凰 䳨 上同 篁 餭 煌 又講韻 堭 墴 上同 又觥韻 又觥韻 上同 隍 湟 又絳韻 艎 𦪗 上同 騜 䮲 上同 又觥橫韻 又觥韻 惶 徨 遑 偟 上同
575
: 晃 爌 上同又本韻絳韻 上同又江韻 上同 上同 皩 幌 榥 滉 潢 上同又江韻二 上同又江韻 上同
576
·  又顧韻 上同 上同又穀韻 鑊 濩 又虢顧韻 又虢箇韻
577
閭母  ''의 상성자는 없음 / ''의 거성자는 없음
578
 又本韻公韻
579
·롹 
 
580
東國正韻卷之一
【 】東國正韻卷之一
▣ 한줄평 (부가정보나 한줄평을 입력하는 코너입니다.)
전체 의견 0
“미게시작품”
- 전체 순위 : 77 위 (1등급)
- 분류 순위 : 4 위 / 147 개
(최근 3개월 조회수 : 541)
카달로그 로 가기
▣ 함께 조회한 작품
(최근일주일간)
▣ 참조 카달로그
▣ 기본 정보
◈ 기본
 
강희안(姜希顔) [저자]
 
박팽년(朴彭年) [저자]
 
성삼문(成三問) [저자]
 
신숙주(申叔舟) [저자]
 
이개(李塏) [저자]
 
최항(崔恒) [저자]
 
1448년 [발표]
 
◈ 참조
 
▣ 참조 정보 (쪽별)
백과 참조
동국정운
목록 참조
 
외부 참조
 
백과사전 으로 가기
▣ 인용 디렉터리
☞ [구성] (참조)원문/전문

 메인화면 (다빈치!지식놀이터) :: 다빈치! 원문/전문 > 고전 > 한국고전 > 어문/학습/예술 해설목차  서문  1권 2권  3권  4권  5권  6권  한글(고어) 

◈ 東國正韻 (동국정운) ◈

©2004 General Libraries

페이지 최종 수정일: 2004년 1월 1일